Reklamační řád

1) Úvodní ustanovení

a/ Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost OBNOVA servis, s.r.o. , IČ 25929151, DIČ CZ25929151, se sídlem Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 15322.

b/ Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného u společnosti OBNOVA servis, s.r.o. , uvedená společnost je  provozovatelem internetového obchodu www.odstraneniplisne.cz .

c/ Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z vadného zboží.

 

2) Převzetí zboží

a/ Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti smluvního partnera.


b/ Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je Kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

c/ Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u Prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané smluvním partnerem.


d/ Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu Kupující.

 

3) Záruka za jakost

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

Délka záruční doby

a/ Délka záruční doby činí 24 měsíců (je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží)

nebo je upravena individuálním smluvním vztahem, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

b/ Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

c/ U zboží slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list.

d/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

  1. e) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, vnější událost.

4) Vyřízení reklamace

Práva a povinnosti Kupujícího

a/ Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:

  • na e-mailovou adresu dodavatele – info@obnova.cz
  • poštou na adresu dodavatele – OBNOVA servis, s.r.o., provozovna Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice
  • telefonicky +420 603 290 765

Kupující je povinen uvést:

  • číslo své objednávky
  • důvod reklamace
  • doložit doklad o vlastnictví zboží (fakturu)

b/ Kupující doručí zboží zpět kompletní a neponičené, s potřebnou dokumentací.

c/ Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí Kupující, zpět ke Kupujícímu hradí Prodávající.

d/ V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, kterou lze hodnotit jako podstatné porušení smlouvy (na základě písemného posouzení autorizovaného střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

e/ V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

f/ Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím emailu a to na e-mail: info@obnova.cz

5) Práva a povinnosti Prodávajícího

a/ Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace do 5 pracovních dnů.

 

b/ Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace Prodávajícímu.

 

6) Rozsah záruky

a/ Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,


- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,


- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,


- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

b/ Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,

- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

c/ Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

7) Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

Tento reklamační řád nabývá  účinnosti dne 24.5. 2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.